PERUSOPETUKSEN TVT-STRATEGIA
Kehittämisen painopisteet vuosina 2012–2016 ovat:

• turvataan oppilaiden ja opettajien  tietoyhteiskuntavalmiudet

• kehitetään opetusta tieto- ja viestintätekniikan keinoin

• luodaan ja kehitetään sähköistä toimintakulttuuria
• kehitetään koulujen tieto- ja viestintäteknistä toimintaympäristöä oppimista tukevaksi

• aktivoidaan opettajia jakamaan osaamistaan esim. oppimisaihiopankin ja  pedagogisten kahviloiden avulla.

• huomioidaan e-kirjojen tuomat mahdollisuudet

• kodin ja koulun välisen sähköisen yhteistyön kehittäminen

• mahdollistetaan seudullinen, kansallinen ja kansainvälinen verkostoituminen