PERUSOPETUKSEN TVT-STRATEGIA
Oppilaat hyödyntävät tieto- ja viestintätekniikkaa oppimisessa, arkipäivän toiminnassa sekä osallisuuden ja viestinnän välineenä. Keskeiset tavoitteet:
  • saavuttaa tietotekniset valmiudet
  • osaa hankkia, hallita ja tuottaa tietoa yksilönä ja yhteisön jäsenenä
  • hallitsee verkossa vaikuttamisen taidot
  • yhteisöllinen ja yhdessä tekeminen paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti.
  • osaa hyödyntää TVT-taitoja moipuolisesti eri oppiaineissa ja oppimisprojekteissa. 
Perusopetuksen opetuskäytön tavoitteet nivelvaiheisiin on määritelty seuraavasti:
 
 
1.-2. luokat
3.-4. luokat
5.-6. luokat
Laitteen hallinta
·         osaa avata ja sulkea tietokoneen
·         osaa nimetä tietokoneen osat
·         osaa avata ja sulkea käyttämänsä ohjelmat
·         osaa käyttää hiirtä sujuvasti
·         osaa toimia kahdella kädellä
·         osaa tallentaa aikuisen ohjauksella
·         osaa tallentaa oikeaan paikkaan
·         osaa käyttää muistitikkua tai jotain muuta ulkoista tallennusvälinettä
·         osaa käyttää sujuvasti näppäimistöä (Enter, Shift, backspace, esc, delete)
·         osaa luoda kansioita
 
·         osaa valita työskentelyyn sopivan ohjelman
·         osaa käyttää useita ohjelmia yhtäaikaisesti
·         hallitsee resurssinhallinnan perusteet
·         hallitsee tiedostojen siirtämisen, leikkaamisen ja kopioinnin
Kirjoittaminen
·         osaa kirjoittaa mallista
·         osaa tuottaa tekstiä tekstinkäsittelyohjelmalla
·         osaa korjata tekstiä (delete/backspace)
·         osaa tulostaa aikuisen ohjauksessa
·         osaa muotoilla tekstiä
·         osaa muuttaa fonttia
(väri, koko, lihavointi, alleviivaus, kursivointi)
·         hallitsee kappaleiden tasauksen ja numeroinnin
·         osaa käyttää luettelomerkkiä
·         osaa avata ja tallentaa tiedostoja
·         osaa käyttää leikepöytää
·         hallitsee prosessikirjoituksen alkeet
·         on tutustunut objekteihin (esim. taulukko, kaava, kuva tai joku muu tietomuoto), WordArt-toimintoon ja cliparteihin
 
·         osaa tuottaa itsenäisesti raportin, tiivistelmän, esitelmän tms. kirjoituksen
·         osaa liittää kuvan tiedostoon
·         hallitsee prosessikirjoittamisen
·         hallitsee sivuasetukset (sisennys, suunta)
·         osaa muuttaa objekteja
·         hallitsee kappaleenjaon
·         osaa tehdä taulukon
Tiedonhankinta- ja hallintataidot
·         osaa etsiä tietoa opetusohjelmista (esim. sähköiset oppimateriaalit)
·         osaa siirtyä ohjatusti Internet-sivulle
·         osaa etsiä tietoa annetusta materiaalista
·         tuntee tiedonhaun perusteet
·         osaa käyttää hakuohjelmia
·         osaa määritellä hakusanoja
·         osaa arvioida löydettyä tietoa
·         osaa merkitä lähteet
·         osaa järjestää tiedot kokonaisuudeksi ja saattaa ne esitysmuotoon
·         tuntee tiedonhaun vaihtoehdot
·         osaa arvioida tiedonhakua kriittisesti
·         tietää tekijänoikeudet
·         osaa käyttää hakusanoja monipuolisesti
·         osaa hyödyntää linkkikirjastoja ja merkitä lähteet oikein
·         on tutustunut tietokantoihin
·         on tutustunut vähintään yhteen tiedonhankinnan portaaseen (esim.määrittele-etsi-valitse-järjestä-esittele-arvioi))
 
Tiedonkäsittely ja esittäminen
 
·         on tutustunut taulukko-ohjelmaan
·         osaa esittää tiedon ohjatusti esitysgrafiikalla
·         osaa muuttaa taulukon tiedot graafiseksi kuvaajaksi
·         osaa käyttää esitysgrafiikkaa (esim. PowerPoint, Publisher)
 

 

 

 
1.-2. luokat
3.-4. luokat
5.-6. luokat
Mediataidot
·         erottaa faktan ja fiktion
·         tekee omia tarinoita
·         hahmottaa juonen rakenteen
·         on tehnyt sarjakuvan tai kuvatarinoita
·         osaa käyttää piirto-ohjelmaa (esim. Paint)
·         osaa muokata kuvaa kuvankäsittelyohjelman helpoilla työkaluilla (esim. rajaus)
·         on tutustunut kuvanlukutaidon osa-alueisiin (kuvailla, analysoida, tulkita ja arvottaa)
·         osaa ottaa kuvia digitaalisella kameralla tai kännykkäkameralla
·         osaa siirtää kuvia  tietokoneelle
·         osaa ilmaista omia ajatuksiaan jollakin audiovisuaalisella välineellä (esim. valokuvaus tai videokuvaus)
·         erottaa median eri sisältötyyppejä (esim. tv-ohjelmat, mainokset)
·         on tutustunut uutisen tekemiseen
·         osaa luoda äänimaailmoja (esim. kuunnelma)
 
·         ymmärtää kuvamanipulaation
·         osaa käyttää kuvankäsittelyohjelmaa(esim. Gimp)
·         on tutustunut elokuvaprojektiin(käsikirjoitus-kuvaus-editointi)
·         osaa tehdä pienimuotoisen animaation
·         osaa tulkita mediaviestejä
·         on tutustunut mainontaan
·         osaa tallentaa ääntä
·         on tutustunut sosiaaliseen mediaan (esim. wikit, blogit, muu yhteisöllinen tiedonhankinta tai -jakaminen)
yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot
·         osaa esittää oman mielipiteensä
·         osaa keskustella eri mielipiteistä
·         on saanut kannustusta keskusteluun ja yhteistoimintaan
·         on tutustunut sähköpostin toimintaan
·         on saanut kannustusta verkkoviestintään (esim. sähköposti, blogi, messenger)
·         on saanut mahdollisuuden käyttää verkkoviestinnää
·        on tutustunut wikeihin, blogeihin, verkkokeskusteluun ja verkkolehtiin
·         ymmärtää sananvapauteen ja mielipiteenilmaisuun liittyvän vapauden ja vastuun
Tietoturva ja etiikka
·         on tutustunut tietokoneeen käytön ja atk-luokan sääntöihin
·         tietää ja osaa säilyttää opetusverkon käyttäjätunnusta ja salasanaa
·         on opetellut verkon käyttäytymissääntöjä
·         on tutustunut elokuvien, pelien ja Internetin sisällön ikärajoihin
·         osaa tietokoneen ja atk-luokan käyttösäännöt
·         pitää huolta käyttäjätunnuksista ja salasanoista
·         toimii asiallisesti ja toisia loukkaamattomasti verkossa
·         tutustuu Netikettiin ja tekijänoikeuksiin
·         ymmärtää median ikärajat
·         tutustuu yksityisyyden suojaamisen
·         noudattaa atk-luokan ja tietokoneen sääntöjä
·         tietää kuvien, musiikin, tekstin ja videoiden tekijänoikeudet ja toimii vastuullisesti niiden kanssa
·         tietää Netiketin
·          tiedostaa Internetin vaarat
 

 

 

9. luokan päättövaihe:

 
7.-9. luokat
Laitteiden ja ohjelmistojen hallinta
·         käyttää sujuvasti tietokonetta ja tavallisimpia oheislaitteita
·         käyttää sujuvasti keskeisiä toimistosovelluksia omana työvälineenä
·         osaa käyttää sähköpostia ja lisätä siihen liitteitä
·         osaa käyttää sähköisiä palveluja
·         hallitsee verkko-oppimisympäristössä työskentelyn
·         on tutustunut digivideokameran käyttöön ja tuntee videoeditoinnin periaatteet
Tiedonhankinta- ja hallintataidot
·         löytää sujuvasti tietoa eri tietolähteistä
·         osaa käyttää verkkosanakirjoja sekä asiahakemistoja
·         osaa arvioida kriittisesti ja käyttää eettisesti löydettyä tietoa
·         osaa tehdä lähdeviittaukset sekä -merkinnät
·         tuntee digitaaliseen materiaaliin liittyvät keskeiset tekijänoikeusasiat
Tiedonkäsittely ja esittäminen
·         osaa tuottaa asiakirjan hyviä tekstinkäsittelyperiaatteita noudattaen
·         osaa havainnollistaa tuottamaansa tietoa käyttäen monipuolisesti hyväksi tekstiä, kuvaa, taulukoita sekä graafisia kuvaajia
·         osaa tuottaa pienimuotoisia multimediaesityksiä
·         osaa käyttää sähköpostia ja lisätä siihen liitteitä
 
7.-9. luokat
Mediataidot
·         tunnistaa useita erilaisia median lajityyppejä ja osaa tarkastella niitä kriittisesti ja monipuolisesti
·         ymmärtää perusasioita median vaikuttamisen keinoista
·         osaa arvioida omia mediankäyttötottumuksiaan
·         tutustuu media-ammattilaisen työhön (esim. paikallinen media, kuten Kouvolan Sanomat, TV, radio)
·         ymmärtää kansalaisen vaikuttamisen mahdollisuudet mediassa ja harjoittelee niitä
yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot
·         osaa käyttää eri verkkoviestinnän välineitä ja yleisimpiä mobiililaitteita sujuvasti
·          työskentelee aktiivisesti ja vastuullisesti eri vuorovaikutustilanteissa
Tietoturva ja etiikka
·      noudattaa atk-luokan ja tietokoneen sääntöjä
·      noudattaa tekijänoikeuksien sekä tietoturvan periaatteita kaikessa työskentelyssä
·      osaa suojata itsensä sekä tietokoneensa
·      osaa toimia eettisesti verkossa
·      osaa toimia arveluttavissa tilanteissa oikein
·      osaa kiinnittää huomiota ergonomiaan sekä työskentelytapoihin