LUKIOKOULUTUKSEN TVT-STRATEGIA

TEKNINEN TUKI

Tietoliikennepalveluista sekä hallintoverkon palveluista sekä oppilaitosten opetusverkon laitteista ja niihin liittyvästä käyttäjätuesta vastaa Kaakkois-Suomen Tieto, jolla on HelpDesk-tukipalvelu. Moodlen käyttäjätukea antaa Kymiedu.

Jokaisella lukiolla on atk-yhdyshenkilö, jonka tehtävänä on mm. vikatilanteissa selvittää vian laatu ja tehdä vikailmoitus atk-tukeen ja tarvittaessa päivittää koneet.

PEDAGOGINEN TUKI JA KEHITTÄMINEN
Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön pedagogista tukea lukioille organisoi Kymiedu.

Moodle
Kymiedu huolehtii myös Moodle-oppimisalustan ylläpidosta, kehittämisestä, siihen liittyvästä opettajien koulutuksesta sekä TVT-tukihenkilöverkoston koordinoinnista.

TVT-tukihenkilöt
Vertaistukea lukioissa antavat mahdollisuuksien mukaan niiden pedagogiset TVT-tukihenkilöt. TVT-tukihenkilön tehtävät ovat:

  1. Tiedottaa oman koulunsa opettajille Kymiedun palveluista ja koulutuksista sekä ajankohtai-sista muista verkkopedagogiikan ja tvt-teknologian täydennyskoulutuksista.
  2. Ohjaa ja opastaa oman koulun opettajia myös muissa tieto- ja viestintäteknologiaan liittyvis-sä kysymyksissä yhdessä atk-yhdyshenkilön kanssa.
  3. Opastaa sosiaalisen median hyödyntämisessä opetuksessa
  4.  Luo oman koulunsa verkko-oppimisalustoja pääkäyttäjän ohjeistuksen mukaisesti ja ohjaa opettajia kirjautumiseen ja toimintoihin liittyvissä kysymyksissä.
  5. Opastaa opettajia älytaulujen käyttöön liittyvissä asioissa
  6. Toimii oman koulun edustajana TVT-tukihenkilöverkostossa


KEHITTÄMISTAVOITTEET
Tukipalvelut kytketään aiempaa tiiviimmin mukaan lukioiden toimintaympäristöjen suunnitteluun yhdessä oppilaitoksen atk-yhdyshenkilöiden kanssa. Laite- ja verkkoympäristöjen tasoa ja toimintavarmuutta kehitetään siten, että lukioiden atk-yhdyshenkilöiden työmäärä vähenee koneiden ylläpidon osalta.

Tavoitteeksi asetetaan 2. asteen yhteisen teknisen tukihenkilön vakanssi.