LUKIOKOULUTUKSEN TVT-STRATEGIA

TVT-SUUNNITTELUN OSA-ALUEET JA SUUNNITTELUTYÖ

OSA-ALUEET
Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnittelun ja kehittämisen osa-alueet voidaan kuvata seuraavasti:

Kaavio 1: Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia
Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnittelun ja kehittämisen osa-alueet voidaan kuvata seuraavasti:

 
KAUPUNKITASON SUUNNITTELU
Kouvolan kaupungin tieto- ja viestintätekniikan lukiokoulutuksen opetuskäytön strategia 2020 on osa kuntatason opetussuunnitelmaa ja lasten, nuorten ja lapsiperheiden palvelujen tieto- ja viestintästra-tegiaa. Strategian päivittämisestä ja kehittämisestä vastaa lukio-opetuksen TVT-strategiatyöryhmä, joka kokoontuu vuosittain strategian arviointia ja päivittämistä varten. Työryhmään kuuluu hallinnon ja lukioiden edustajia. Lukioiden rehtorityöryhmä huolehtii vuosittaisesta TVT-strategian toimeenpa-nosta omissa lukioissaan vuosisuunnitelmaan päivitetyn suunnitelman kautta.

 Lukio-opetuksen TVT-strategiaa toteutetaan alla esitetyn kaavion mukaisten suunnitelmien mukaan.

 (Kaavio 2: Strategioiden ja suunnitelmien niveltäminen)

OPPILAITOSTASON SUUNNITTELU

Koulukohtaiset TVT-linjaukset kuvataan lukuvuoden työsuunnitelmissa.

Oppilaitoksen TVT-kehittämissuunnittelun keskeiset tavoitteet:

  1. Kootaan yhteen eri osa-alueiden kehittämistarpeet
  2. Priorisoidaan kehittämistarpeet
  3. Laaditaan suunnitelma, jossa kehittämistoimenpiteet aikataulutetaan
  4. Kuvataan tarkemmin vähintään ne kehittämistoimenpiteet, jotka otetaan työohjelmaan seu-raavan lukuvuoden aikana

Työyhteisön sitoutuminen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön kehittämiseen edellyttää, että jokainen opettaja mieltää tieto- ja viestintätekniikan merkityksen osana oppilaitoksen arkea. Oppiaineiden välinen yhteistyö ja suunnittelu ovat kehittämisen perusedellytys. Kehittämistä ja muutosta on myös johdettava. Oppilaitoksen rehtorilla ja johtotiimillä on tärkeä rooli niin muutoksen kuin osaamisenkin johtamisessa.

Rehtorin roolina on johtaa TVT-tavoitteiden asettamista, toimenpiteiden suunnittelua sekä vastata kokonaistoiminnasta

TVT-ryhmä vastaa

  1. Oppilaitoksen TVT-opetuskäytön kehittämisestä
  2. TVT-suunnitelmien laadinnasta ja toteutuksen seurannasta
  3.  Aineryhmien TVT-kehittämisen aktivoimisesta
  4. Kouluttautumismahdollisuuksista ja muista TVT-opetuskäyttöön liittyvistä ajankohtaisista asioista tiedottamisesta
  5. Keskustelun ylläpitämisestä TVT-opetuskäyttöön liittyvistä aiheista.