LUKIOKOULUTUKSEN TVT-STRATEGIA

SOSIAALINEN MEDIA

Määritelmä
Sosiaalinen media on tietoverkkoja ja tietotekniikkaa hyödyntävä viestinnän muoto, jossa käsitellään vuorovaikutteisesti ja käyttäjälähtöisesti tuotettua sisältöä sekä luodaan ja ylläpidetään ihmisten välisiä suhteita. (Sanastokeskus TSK, www.tsk.fi)
 
Sosiaalisessa mediassa on kysymys työskentelykulttuurin muutoksesta, jossa tekniikka on vain apu-väline. Sosiaalisen median käytön tavoitteena on avoimempi oppimisympäristö, paremmat oppimistulokset, verkko-opetuksen monipuolistaminen ja opetuksen laadun parantaminen. (Länsi-Suomen aikuislukioiden raportti)

Lukion TVT-opetuskäytön tavoitteissa tältä osin korostuvat mm.
-    Itsensä suojaaminen verkossa
-    Tietoturvan hyvien käytäntöjen hallinta
-    Mediakriittisyys

Edellytykset
Opiskelijan on hallittava tieto- ja viestintätekniikan perustaidot. Yksityisyys, tietosuoja, tietoturva ja tekijänoikeudet on tiedostettava ennen oppimisen toteuttamista sosiaalisessa mediassa. Erityisen merkityksen saavat tiedonhankintataidot ja medialukutaito.  Myös käytännön pulmatilanteista on selvittävä, jolloin tekniikan käyttö on sujuvaa ja työtä helpottavaa.

Oppiminen
Opettajan tehtävänä on suunnitella sosiaalista mediaa hyödyntäen oppimispolku, oppimisprosessin tukeminen, toimintasäännöt ja arviointi. Varsinainen tuotos ei aina ole niinkään tärkeä kuin prosessi, jossa oppija kehittää omia oppimismalleja ja tietorakenteitaan. Toimintaa sosiaalisessa mediassa ohjaa opetussuunnitelma.

Työkalut
Sosiaalisen median sovellukset kehittyvät ennakoimattomasti vuoteen 2020, mutta olemassa olevien sovellutusten käyttö on hyvä keino edetä kehittyneimpiin oppimisen työkaluihin. Tärkeämpää on opetella toimintaperiaatteet kuin yksittäiset ohjelmat. Blogit, Wikit, Facebook, uutissyötteet, syöttei-den lukuohjelmat, sosiaaliset kirjainmerkit, kuva-, äänite- ja videopalvelut ovat esimerkkejä nykypäi-vän oppimisen työkaluista.

”Vuonna 2020 tärkeämpää lienee se, miten opiskellaan kuin mitä opiskellaan.” (EK)

Linkit
Kansallinen tutkimus lasten ja nuorten sosiaalisen median ja verkkopalvelujen käytöstä 2011
http://www.cicero.fi/sivut2/documents/Aarnio&Multisilta_Nuoret_ja_sosiaalinen%20media2011.pdf
Tietoverkon käyttösäännöt