LUKIOKOULUTUKSEN TVT-STRATEGIA

HENKILÖSTÖN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN

OSAAMISEN TAVOITTEET
Kaupungin opetustoimessa opettajien tietoteknisen täydennyskoulutuksen lähtökohtana ovat Opetushallituksen tavoitemääritykset. Niiden mukaan opetushenkilöstön keskeiset tieto- ja viestintätekniikan perustaidot, opetuskäytön taidot ja erityisosaamisen alueet määritellään kolmiportaisena kou-lutusjatkumona:

  1. tieto- ja viestintätekniikan perustaidot,
  2. tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön taidot sovellettavaksi omassa työssä sekä
  3. toisen vaiheen taitojen syventäminen ja erityisosaamisen hankkiminen.

TVT:n opetuskäyttö kuuluu osana rehtorin ja opettajien välisiin kehityskeskusteluihin: Mikä on kunkin opettajan oma henkilökohtainen tavoite TVT:n opetuskäytössä ja minkälaista tukea tarvitaan? Rehtorin johdolla koko henkilöstö tekee suunnitelmakaudella omat kouluttautumissuunnitelmansa.

Jokaisella lukion opettajalla tulee olla sellaiset tietotekniset valmiudet, että hän pystyy välittämään opiskelijoille tämän strategian vaatimat TVT-taidot ja hyödyntämään tieto- ja viestintätekniikkaa opetuksessaan.

TVT-KOULUTUS

Tieto- ja viestintätekniikan taitojen hankkiminen lähtee työyhteisön yhteisistä tavoitteista ja osaamisen johtamisen keinot ovat tärkeä tekijä koko oppilaitoksen osaamistason nostamisessa. E-oppimisen kansallisissa ja kansainvälisissä hankkeissa toimiminen on tärkeä osa lukioiden osaamistason kehittämistä. Strategiakauden koulutuksen painopisteet:

  1. rehtorien tietoyhteiskuntavalmiuksien ja osaamisen johtamisen kehittäminen
  2. opettajien osaamisen kehittäminen tieto- ja viestintätekniikan pedagogisessa soveltamisessa
  3. verkostoissa ja hankkeissa tapahtuva yhteistoiminnallinen oppiminen
  4. mediakasvatukseen liittyvän tietotekniikkaosaamisen lisääminen.

Lukion opettajien TVT-täydennyskoulutuksen kehittämistä koordinoi lukion rehtoriryhmä ja tarjonnasta vastaa 2. asteen palvelujohtaja.

Linkkejä
TVT-koulutuskalenteri

ARVIOINTI
Jokaisella lukiolla on opetushenkilöstön tieto- ja viestintätekniikan täydennyskoulutussuunnitelma, (kehityskeskusteluissa). Kaupunkitasolla kerätään järjestetyistä koulutuksista koulutustilastoa.

Opettajien taitotason kehittymistä arvioidaan joka kolmas vuosi tehtävällä kyselyllä, johon kaikki opettajat vastaavat. Ensimmäinen arviointi tehdään keväällä 2014.