LUKIOKOULUTUKSEN TVT-STRATEGIA

TVT-KEHITTÄMISEN PAINOPISTEET

Kehittämisen painopisteet vuosina 2012–2015 ovat:

  • Valmistaudutaan tieto- ja viestintätekniikan käyttöön ottoon ylioppilaskirjoituksissa
  • Tehdään mahdolliseksi yksilölliset opinpolut
  • Turvataan opiskelijoiden ja opettajien tietoyhteiskuntavalmiudet
  • Kehitetään opetusta tieto- ja viestintätekniikan keinoin
  • Kehitetään lukioiden tieto- ja viestintätekninen toimintaympäristö paremmin oppimista tuke-vaksi
  • Turvataan opetukselle ajanmukaiset ja riittävät tekniset resurssit
  • Verkostoidutaan seudullisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti tieto- ja viestintätekniikan kei-noin
  • Ylläpidetään lukioiden opetuksen tueksi tieto- ja viestintätekniikkaa hyväksi käyttävää, reaa-liaikaisesti hyödynnettävissä olevaa asiantuntijaverkostoa
  • Aktivoidaan kunnallisen päätöksenteon seuraamiseen ja osallistumiseen sähköisiä vaiku-tuskanavia käyttäen
  • Luodaan opettajille mahdollisuuksia jakaa osaamistaan tieto- ja viestintätekniikkaa hyväksi-käyttäen oppimisaihiopankin avulla


Painopisteille sekä laitekannalle määritellään täsmennetyt tavoitteet vuosittain. Alla olevissa taulukoissa kuvataan tavoitetila laitekannan osalta. Tablettitietokoneiden osalta tavoitteet asetetaan Elimäen kokeiluhankkeen jälkeen.

 
Taulukko 1:  Lukioiden laitekanta (alle 3 v) sekä tavoitetila 2015

ATK-varustus
Tietokoneet
Pöytä-
koneet
Kannettavat YHT. Opiskelijat
Opiskelijat
/kone
Tavoite Miniläppärit

Lyseo
Iltalukio

8 36 44
 377
240
 8,6  4,0  
Anjalankoski 14 6 20  146  7,3  4,0  
Elimäki 21 1 22
 106  4,8  4,0  
Kuusankoski 38 20 58  283  4,9  4,0  
Yhteiskoulu 16 20 36  296  8,2  4,0  6
Valkela 37 12 49  164  3,3  4,0  1
Yhteensä 139 95 234  1372  5,9  4,0 7


ATK-varustus     
Muu varustus       
Älytaulut    
Tavoite    
Tabletit    
Tavoite    
   
Lyseo
Iltalukio
 7  15                  
Anjalankoski  1  5                               
Elimäki  1  5  20      
Kuusankoski  2  12        
Yhteiskoulu  4  12  1      
Valkela  3  8  1      
Yhteensä  18  57  22  0