LUKIOKOULUTUKSEN TVT-STRATEGIA

Tieto- ja viestintätekniikan (TVT) opetukselliset tavoitteet sisältyvät vuonna 2004 annettuihin lukion opetussuunnitelman perusteisiin. Tavoitteet on nivelletty eri oppiaineisiin ja lisäksi erityisesti kahteen aihekokonaisuuteen: Teknologia ja yhteiskunta sekä Viestintä ja mediaosaaminen. Strategiassa painotetaan opettajien koulutusta, oppilaitosten teknistä ja pedagogista tukea tieto- ja viestintätekniikan käytössä sekä ajanmukaisten tietoliikenneyhteyksien ja laitevarustusten ylläpitoa.

Valtakunnallisella tasolla tietoyhteiskuntakehitystä ohjataan kansallisella tietoyhteiskuntastrategialla. Sen päätavoitteena on taata kansalaisille hyvä elämä tietoyhteiskunnassa. Valtakunnalliset ja kuntatason opetussuunnitelmat sekä Opetushallituksen linjaukset ohjaavat valtakunnallisen tietoyhteiskuntastrategian pohjalta lukioiden tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön kehittämistä ja siihen liittyvien strategioiden ja suunnitelmien laatimista.

Kansallisen perusopetuksen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelman 2010 mukaan koulun toiminnassa tulee painottua yhteisöllisyys, yksilöllinen oppimisen tuki, luovat työtavat ja kansainvälisyys:

  • Kouluilla tulee olla ajanmukainen ja opetuksen käyttöön soveltuva tieto- ja viestintätekninen varustus, jotta opetuksessa ja oppimisessa voidaan hyödyntää innovatiivisten e-oppimateriaalien laajaa kirjoa ja teknologian tarjoamia mahdollisuuksia.
  • Opettajien työskentely tiimeinä oppilaiden kanssa luo uusia, oppimista tukevia toimintatapoja.
  • Oppilaille luodaan henkilökohtaisia oppimispolkuja erilaisten oppimistyylien mukaisesti.
  • Oppilaiden yksilölliset tarpeet otetaan huomioon, oppimisvaikeudet tunnistetaan mahdollisim-man varhain ja kaikkia oppilaita tuetaan kehittymään yksilöinä täyteen mittaansa.
  • Hallinnon tietojärjestelmät toimivat saumattomassa yhteistyössä muiden hallinnonalojen ja valtakunnallisten järjestelmien kanssa.
  • Koulun ja kodin yhteistyö on tiivistä ja yhteydenpidossa hyödynnetään tehokkaasti tieto- ja viestintätekniikan mahdollisuuksia.


Kouvolan lukiokoulutus jatkaa tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytössä perusopetuksessa luodulta pohjalta.

Kouvolan lukioiden TVT-strategian tavoitteena on linjata tieto- ja viestintätekniikan opetus ja resurssit siten, että kaupunki turvaa kaikille lukion suorittaneille opiskelijoille riittävät tieto- ja viestintätekniikan taidot, joita tarvitaan jatko-opinnoissa, työelämässä ja vapaa-ajalla. Tietoverkkojen sujuva ja monimuotoinen hyödyntäminen jo lukioaikana antaa opiskelijalle valmiuksia kohdata muuttuvan maailman haasteet ja valmistaa opiskelijaa omaksumaan elinikäisen oppimisen mallin.

TVT-strategiaa on valmisteltu yhdessä lukion rehtoreiden kanssa ja valmistelun yhteydessä on kuultu myös lukion opettajia. Strategia julkaistaan sekä tarvittaessa päivittävinä nettiversiona osoitteessa https://www.edukouvola.fi/tvt että tulostettavana pdf-versiona.