AMMATTIOPISTON TVT-STRATEGIA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN VISIO 2020

Kouvolan seudun ammattiopistossa käytetään ajantasaisia tieto- ja viestintätekniikan menetelmiä ja välineitä, joiden käyttämiseksi opettajat ja opiskelijat saavat laadukkaan ja motivoivan koulutuksen. Jokainen opettaja mieltää tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön luontevaksi osaksi omaa opetustyötänsä.

Tietotekniikka ja sosiaalinen media ovat osa opiskelijoiden toimintaympäristöä. KSAO:ssa ovat käytössä joustavat tieto- ja viestintätekniset opetusmenetelmät sekä myönteiset asenteet. Opiskelijoita kannustetaan käyttämään ja löytämään omat sähköiset tapansa työskennellä. KSAO:n tieto- ja viestintätekninen osaamispääoma muodostuu opettajien, mutta myös opiskelijoiden osaamisesta, jotka vahvistavat ja täydentävät toinen toisiaan.

Opiskelijoille kehittyy opiskelujen aikana vahva sähköinen identiteetti.

Tietoteknisten ja sähköisten toimintaympäristöjen hyödyntäminen on arkipäiväinen ja luontainen osa päivittäistä toimintaa. Tietotekniikkaa laajasti hyödyntäen mahdollistetaan joustavat opetusjärjestelyt sekä edellytykset seudulliseen, valtakunnalliseen ja kansainväliseen opetusyhteistyöhön.
Tieto- ja viestintätekniikan käyttö mahdollistaa ajankohtaisten asioiden seuraamisen ja osallistumisen päätöksentekoon monella tasolla. Osallisuus yhteisten asioiden hoitoon ehkäisee syrjäytymistä ja tukee elinikäisen oppimisen tavoitteita.

Opettajien tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön koulutus ja tuki on asianmukaisesti mitoitettu ja järjestetty. Kaikessa toiminnassa noudatetaan tieto- ja viestintätekniikan käytön eettisiä sääntöjä sekä hyviä tietosuoja- ja tietoturvakäytänteitä.

KSAO:n teknisen toimintaympäristön kehittämisessä sovelletaan lisääntyvässä määrin langatonta ja mobiilia tietotekniikkaa. Ammattiopistoon järjestetään turvalliset, toimivat ja joustavat tietotekniset toimintaympäristöt ja liityntäpinnat, jotta opiskelijat ja opettajat kykenevät käyttämään saumattomasti henkilökohtaisia tietoteknisiä työvälineitään.

Tulevaisuuden tieto- ja viestintätekniikan soveltamisella kehitetään ammattiopiston tilojen käytettävyyttä opetuksen irtautuessa paikkasidonnaisuudesta. Työssäoppimisen valvonnassa ja raportoinnissa hyödynnetään opiskelijoiden henkilökohtaisia liikkuvia tietoteknisiä ratkaisuja. Eri oppilaitosmuotojen ja eri yhteistyöoppilaitosten yhteisissä koulutustuotteissa hyödynnetään yhteisiä paikasta ja ajasta riippumattomia koulutustoteutuksia, joilla järjestetään yhä monipuolisempia henkilökohtaisia oppimispolkuja.

Ammattiopisto seuraa koulutusalojensa tieto- ja viestintäteknistä kehitystä ja ylläpitää ajantasaisia ja ennakoivia tietojärjestelmiä. Oppilaitoksen opiskelijahallinta- ja tiedotusjärjestelmät päivitetään säännöllisesti, jotta taataan ajantasaisuus ympäröivän yhteiskunnan kanssa.

Oppilaitoksen tietohallintojärjestelmä PRIMUS tukee raportointia, seurantaa, kehittämistä ja johtamista kytkeytyen monitahoisesti oppilaitoksen laadunhallinnan järjestelmiin. Kokonaisuuden kehittäminen ja hyödyntäminen perustuu ammattiopiston oman järjestelmäpääkäyttäjän olemassaoloon.

Ammatinopetuksessa lisätään erilaisten simuloivien oppimisympäristöjen käyttöönottoa. Lähtökohtana on, että virtuaalisia oppimisympäristöjä on käytössä useilla koulutusaloilla asetetun aikaikkunan puitteissa.