AMMATTIOPISTON TVT-STRATEGIA

TAVOITTEET

Ammattiopiston TVT -opetuskäytön tavoitteissa yhdistyvät aikaisemman osaamisen vahvistaminen sekä elinikäisen oppimisen tukeminen. Tavoitteena on, että opiskelijat käyttävät tieto- ja viestintäteknisiä taitoja monipuolisesti ammatissa ja kansalaisina. Tämä tavoite vaatii opetushenkilöstöltä tieto- ja viestintäteknisten taitojen ylläpitämistä ja kehittämistä. Suuri merkitys asetetuille taitojen kehittymisille on tieto- ja viestintäteknisillä toimintaympäristöillä, joiden ajanmukaisuuksiin kiinnitetään jatkuvasti aktiivisesti huomiota.

Tieto- ja viestintätekniset painopisteet ovat:
•    opetuksen kehittäminen ja toteuttaminen tieto- ja viestintätekniikan keinoin
•    opiskelijoiden ja opetushenkilöstön tietoyhteiskuntavalmiuksien turvaaminen
      - opetushenkilöstön kohdalla lähtökohtana ATK-ajokorttitason osaaminen

•    tieto- ja viestintäteknisen toimintaympäristön kehittäminen paremmin oppimista tukevaksi
     - virtuaalisten oppimisympäristöjen lisääminen
     - verkostoitumisen ja vuorovaikutteisuuden lisääminen
•    opetuksen ajanmukaisten ja riittävien teknisten resurssien turvaaminen

Työasematavoite:
•    Opiskelijat:
koulutussalakohtaisesti 1 – 3 opiskelijaa työasemaa kohti, painottaen paikasta riippumattomia ratkaisuja

•    Henkilöstö:
jokaisella on käytössään henkilökohtainen työasema, painottaen paikasta riippumattomia ratkaisuja
•    Tablettitietokoneet/muut paikasta riippumattomat laitteet: 
käytön lisääminen opetuksessa asteittain koulutusalakohtaisuus huomioiden,
pilottikokeilun järjestäminen kokemusten saamiseksi

Opetusteknologiatavoite:

•    Vuorovaikutteiset luokkavarustukset: lisätään käyttöä asteittain
•    Virtuaaliset oppimisympäristöt: lisätään käyttöä niillä koulutusaloilla, joilla on suuria turvallisuusnäkökohtia ja -vaatimuksia ja/tai koneisiin ja laitteisiin liittyviä merkittäviä hankintakustannuksia

TVT ja verkostojen hyödyntäminen:

•    Vuorovaikutuksen ja verkostotyöskentelyn sekä etäopetuksen lisäämiseksi pyritään aktiivisesti lisäämään sosiaalisen median ja oppimisalustojen käyttöä
•    Etäopetustuotteita lisätään henkilökohtaisten opintopolkujen ja koulutustarjonnan rikastamiseksi

TVT – ja ATK - tukihenkilöresursointi:
•    Oppilaitoksella on käytössään riittävä ja toimiva TVT – ja ATK -tukihenkilöverkosto, minkä avulla vuorovaikutteisia oppimisympäristöjä voidaan hyödyntää mahdollisimman hyvin