AMMATTIOPISTON TVT-STRATEGIA

STRATEGISET LÄHTÖKOHDAT

Kouvolan seudun ammattiopiston tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategian tavoitteena on ammattiopiston toiminnallisten käytäntöjen kehittäminen siten, että tieto- ja viestintätekniikan soveltaminen, verkko-opetus ja lähiopetus muodostavat eheän ja järkevän kokonaisuuden.
Lisäksi tieto- ja viestintätekniikan soveltamisella kehitetään monipuolista vuorovaikutteisuutta eri yhteistyötasoilla huomioiden sosiaalisen median tarjoamat mahdollisuudet.

Kouvolan seudun ammattiopisto ja Kouvolan kaupungin lukiot muodostavat kaupungin järjestämän toisen asteen koulutuksen kokonaisuuden, jossa on huomioitava tasa-arvoiset tieto- ja viestintätekniset lähtökohdat. Tämä luo osaltaan strategisen toimintakehyksen ja mahdollisuudet erilaisine liityntäpintoineen ja yhteisine toimintoineen toimijoiden välillä, vaikka oppilaitosmuodoilla onkin omat erityispiirteensä.

Tieto- ja viestintätekniikan edistäminen on valittu ammattiopiston yhdeksi elinikäisen oppimisen avaintaidon painopisteeksi niin opiskelujen kohteena kuin välineenä (KSAO:n opetussuunnitelman yhteinen osa). Uusia tieto- ja viestintätekniikan sovelluksia hyödyntämällä kehitetään opetusmenetelmiä ja oppimisympäristöjä siten, että opiskelijat pystyvät käyttämään vaihtoehtoisissa opintojen suorittamistavoissa tietoteknisiä ratkaisuja hyödykseen. Opiskelijoiden toimintaympäristöjä ylläpidetään ajanmukaisena huomioiden nykyaikaiset tietotekniset ratkaisut.

Ammattiopiston tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön -strategia ja siihen perustuvat suunnitelmat kytkeytyvät ensisijaisesti seuraaviin Kouvolan kaupungin ja KSAO:n strategioihin ja suunnitelmiin:

-    Kaupunkistrategia
-    Kaupungin tieto- ja viestintästrategia
-    Ammattiopiston strategia ja opetussuunnitelmat
-    Toisen asteen palvelutuotantosopimus
-    Hyvinvointipalvelujen/sivistystoimen tieto- ja viestintästrategia
-    Perusopetuksen tieto- ja viestintästrategia
-    Henkilöstösuunnittelu