AMMATTIOPISTON TVT-STRATEGIA

JOHDANTO

Ajanmukaisen tieto- ja viestintätekniikan riittävä hallitseminen on yksi merkittävimmistä yksilön elinikäisen oppimisen avaintaidoista voimakkaasti kehittyvässä tietoyhteiskunnassa nyt ja tulevaisuudessa. Työelämä edellyttää korkeatasoista osaamista ja yhä kehittyneempiä tieto- ja viestintätaitoja. Tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämisen lisääminen opetuksessa sekä verkko-opiskelumahdollisuudet varmistavat opiskelijoiden monipuolisia tietoyhteiskuntavalmiuksia ja valmentavat yksilöitä osaltaan tulevaisuuden tuomiin haasteisiin niin ammatissa, jatko-opinnoissa kuin kansalaisena.

Kouvolan seudun ammattiopiston (KSAO) ja sen aikuisopiston tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategian (TVT -strategia) lähtökohtana on ammattiopiston yhtenäisen toimintamallin määrittäminen, jonka avulla pyritään varmistamaan oppilaitoksen tieto- ja viestintätekniikan opetuksen ja käytön ajanmukaisuus sekä laatu että taso suhteessa ympäröivän tietoyhteiskunnan asettamiin vaatimuksiin ja odotuksiin.

Ammattiopiston TVT -strategia pohjautuu kiinteästi Kouvolan kaupungin sivistyksen tieto- ja viestintästrategiaan ja edelleen kansalliseen tietoyhteiskuntastrategiaan, joiden päätavoitteena on luoda yksilöille hyvät lähtökohdat selviytyä tietoyhteiskunnassa eri elämän vaiheissa. Valtakunnalliset tutkintojen perusteet ja koulutuksen järjestäjän hyväksymät opetussuunnitelmat sekä Opetushallituksen tieto- ja viestintästrategiset linjaukset luovat suuntaviivat oppilaitoksen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön kehittämiselle.

Ammattiopiston TVT -strategialla on vahva kytkentä ammattiopiston laadunhallintaan täydentäen osaltaan myös ammattiopiston opetussuunnitelman yhteistä osaa.