AMMATTIOPISTON TVT-STRATEGIA

STRATEGIAN PÄIVITTÄMINEN JA YLLÄPITO

Kouvolan seudun ammattiopiston TVT – strategia kytkeytyy kiinteästi ammattiopiston strategia- ja toimintasuunnitelmakokonaisuuteen.  Jokaisen vastuualueen toimintasuunnitelmassa on määritelty toimenpiteet tieto- ja viestintäteknisten linjausten toteuttamiseksi. Strategia päivitetään viiden vuoden välein. Vuosittain ennen talousarvion käyttösuunnitelman laadintaa se käydään läpi ja tehdään mahdolliset tarkistukset.

Päivitykset tekee TVT – työryhmä, johon osallistuvat TVT – tukihenkilöiden ja koulutuspäälliköiden edustajat sekä apulaisrehtori. Strategiatarkistusten ja -päivitysten yhteydessä kartoitetaan palautetietojen sekä osaamis- ja tarvekartoitusten avulla oppilaitostasoisia kehitystarpeita, jotka annetaan tiedoksi rehtorille. Päivitetty strategia ja kehitystarpeet käsitellään oppilaitoksen johtoryhmässä, minkä jälkeen oppilaitoksen rehtori päätöksellään vahvistaa TVT - strategian.

Koulutusala- ja toimipistekohtaiset TVT -toimenpiteet määritellään työvuoden toimintasuunnitelmissa oppilaitoksen TVT – strategian sekä oppilaitostasoisten kehitystarpeiden ja – linjausten mukaisesti.