KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAPALVELUIDEN TVT-STRATEGIA

11.1. KIRJASTON JA KOULUJEN YHTEISTYÖ

”Digitaalisten tiedonlähteiden hyödyntämisessä sekä mediakasvatuksen eri osa-alueita koskien kirjaston ja koulun yhteistyö on luonteva ratkaisu. Kirjaston ja koulujen yhteistyön tavoitteet ja toteuttamismalleja tulee kirjata Kouvolan kaupungin opetussuunnitelmiin.”

Opiskelijoiden tiedonhaku- ja tiedonhallintataitojen kehittäminen on yksi keskeinen osa koulujen opetusta. Se on kirjattu myös valtakunnallisiin opetussuunnitelman perusteisiin. Tiedonhankintataitojen oppiminen alkaa jo esiopetuksessa ja jatkuu koko yleissivistävän opetuksen ajan. Uusissa opetussuunnitelmissa tiedonhallintataidot ulottuvat kaikkiin oppiaineisiin ja aihekokonaisuuksiin ja kuuluvat siten kaikille opettajille. Kirjasto tukee opiskelijoita ja opettajia tämän tavoitteen saavuttamisessa. Kirjasto on osa oppilaitosten oppimisympäristöä. Kirjastosta on muodostumassa mediakasvatuksen erityisasiantuntija, jonka osaamista on luontevaa hyödyntää koulujen opetuksessa.

Kirjaston ja koulujen tehostetun yhteistyön jatkaminen ja laajentaminen mediakasvatuksen, kuvan- ja äänenkäsittelyn sekä tapahtumatuotannon alueilla tuo lisäarvoa opettajille, oppilaille, kirjaston henkilökunnalle sekä kuntalaisille. Opiskelijoiden ideoimien tapahtumien tuonti kirjaston tiloihin rikastuttaa kirjastomaailmaa ja tuo kirjaston lähemmäksi nuoria.

Kirjaston laitteiston ja tilojen yhteiskäytön tehostaminen koulujen kanssa antaa toiminnalle uusia mahdollisuuksia. Musiikin, kuvaamataidon ja äidinkielen lisäksi monissa oppiaineissa on mahdollista hyödyntää av-materiaalien suunnittelua, toteutusta ja julkaisua, mikä on voitu kohdentaa kirjaston kautta kaupungin tarpeisiin.

Tavoitteita koulujen ja kirjaston yhteistyölle:

- etsitään aktiivisesti ratkaisuja yhteisten tavoitteiden ja toiminnan saavuttamiseksi

- kun uutta opetussuunnitelmaa laaditaan kirjastoyhteistyö tulisi määritellä osaksi sopivia    opetussisältöjä

                      - yhteistyön organisoinnin tehostaminen ja uusien mahdollisuuksien tutkiminen

- monipuolisen yhteistyön kehittäminen mediakasvatuksen aihealueiden osalta

- kehitetään yhteistyötä tiedonhaun ja tiedonhallinnan taitojen opetuksessa tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntäen

- kehitetään mahdollisuuksia digitaalisten oppimateriaalien ja e-kirjojen lainauksessa

- kirjasto tarjoaa harjoittelupaikkoja sekä opinnäytetyöaiheita ammattiopiston eri linjoille, joissa opiskellaan tieto-, ja viestintätekniikkaa