KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAPALVELUIDEN TVT-STRATEGIA

10. VIESTINTÄ JA SÄHKÖINEN TOIMINTAKULTTUURI

Kansalaisen on tulevaisuudessa hallittava tieto- ja viestintätekniikan perustaidot. Yksityisyys, tietosuoja, tietoturva ja tekijänoikeudet tulee huomioida sähköisiä palveluja tarjottaessa sekä yksittäisten kansalaisten oppimisessa, tiedonhankinnassa ja asioinnissa.

Kirjastoissa ja kansalaisopistossa vallitsee yhteistoiminnalliseen ja yhteisölliseen vuorovaikutukseen perustuva työkulttuuri. Verkon avulla ja välityksellä opetetaan, jaetaan osaamista ja hyviä käytänteitä sekä viestitään sidosryhmien kanssa. Myös kulttuuri- ja liikuntapalveluissa hyödynnetään tarpeen mukaan tietotekniikkaa ja asioinnin painopiste siirtyy sähköiseksi. Palveluyksiköiden tiedottaminen, sisäinen ja ulkoinen vuorovaikutus sekä henkilöstön ja kuntalaisten aloitteellisuuden ja aktiivisuuden tukeminen rakentuvat tvt:n ja sosiaalisen median monipuoliselle hyödyntämiselle.

Kirjaston palvelutoiminta perustuu sähköisille palveluille. Tuetaan ja kannustetaan asiakkaiden itsenäistä sähköisten palvelujen käyttöä. Kymenlaakson kirjastoilla on yhteinen kyyti.fi-sivusto, joka tarjoaa käyttöliittymän kirjastojärjestelmään sekä mahdollistaa ajankohtaisen tiedottamisen asiakkaille. Sivusto toimii myös asiakkaiden palautekanavana. Massaviestinnässä sähköpostiliikenteen määrää pyritään vähentämään hyödyntämällä sähköisiä ilmoitustauluja. Myös blogit, wikit ja mobiiliviestinnän mahdollisuudet otetaan käyttöön viestinnässä.

Kansalaisopiston opettajien tehtävänä on suunnitella sosiaalista mediaa hyödyntäen opetus, oppimisprosessin tukeminen ja toimintasäännöt. Tavoitteena on että oppija kehittää omia oppimismalleja ja tietorakenteitaan. Verkko-opetuksen määrää lisätään ja opetuksen tukena hyödynnetään sähköisiä oppimisympäristöjä. Kansalaisopiston tiedotuksessa käytetään sähköistä alustaa, jonka kautta viestit lähetetään opettajien ja muun henkilökunnan sähköposteihin. Opiskelijoille viestitään tekstiviesteillä ja osittain sähköisen alustan kautta. Kansalaisopiston ilmoittautuminen ja kurssimaksut suoritetaan pääsääntöisesti sähköisesti.

Sosiaalisen median sovellukset kehittyvät ennakoimattomasti vuoteen 2020 mennessä. Olemassa olevia sovelluksia kokeilemalla haetaan vuorovaikutteisuutta, markkinoidaan palveluita ja edistetään kansalaisten tietoyhteiskuntavalmiuksia. Sosiaalisen median käytössä noudatetaan kaupungin ohjeistusta.