KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAPALVELUIDEN TVT-STRATEGIA

1. JOHDANTO

Suomessa tietoyhteiskuntakehitystä ohjataan kansallisella tietoyhteiskuntastrategialla. Sen päätavoitteena on taata kansalaisille hyvä elämä tietoyhteiskunnassa. Tietotekniikka on sekä kohde että väline. Tietotekniikkataitojen kehittyminen merkitsee teknisten, yhteiskunnallisten ja opiskelutaitojen kehittymistä sekä mahdollistaa uudenlaista osallistumista.

Kansalaisopisto tarjoaa tietoteknisten laitteiden, ohjelmistojen sekä sosiaalisen median käytön koulutusta. Kirjastotilaa, laitteita ja kansalaisopiston palveluita tarvitaan kansalaisena toimimiseen sekä uudistuvan opiskelun ja monimuotoisen työteon tarpeisiin. Kulttuuri- ja liikuntapalveluissa asiakkaat hyödyntävät tietotekniikkaa valitessaan palveluita, hankkiessaan tietoa ja elämyksiä, harrastaessaan ja toimiessaan yhteisönä.

Yleisten kirjastojen yhteisessä strategiassa on nostettu keskeisiksi menetystekijöiksi

  1. kansallisesti merkittävät kirjastohankkeet
  2. kirjastojen yhteiset vuorovaikutteiset verkkopalvelut
  3. yksittäisten kirjastojen verkkotyö
  4. tietoyhteiskuntataitojen opastaminen.

Kansalaisopistojen tavoitteena on kansalaisten tietoyhteiskuntavalmiuksien ja sosiaalisen median hyödyntämisen parantaminen. Kansallisen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelman 2010 mukaan toiminnassa tulee painottua yhteisöllisyys, yksilöllinen oppimisen tuki, luovat työtavat ja kansainvälisyys:

  • Kansalaisopistolla tulee olla ajanmukainen ja opetuksen käyttöön soveltuva tieto- ja viestintätekninen varustus, jotta opetuksessa ja oppimisessa voidaan hyödyntää innovatiivisten e-oppimateriaalien laajaa kirjoa ja teknologian tarjoamia mahdollisuuksia.
  • Opettajien työskentely tiimeinä oppilaiden kanssa luo uusia, oppimista tukevia toimintatapoja.
  • Opiskelijoille luodaan henkilökohtaisia oppimispolkuja erilaisten oppimistyylien mukaisesti.
  • Opiskelijoiden yksilölliset tarpeet otetaan huomioon, oppimisvaikeudet tunnistetaan mahdollisimman varhain ja kaikkia opiskelijoita tuetaan kehittymään yksilöinä täyteen mittaansa.
  • Hallinnon tietojärjestelmät toimivat saumattomassa yhteistyössä muiden hallinnonalojen ja valtakunnallisten järjestelmien kanssa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuripolitiikan strategiassa 2020 todetaan, että ”Uudet keksinnöt ja innovaatiot tieto- ja viestintäteknologiassa saavat aikaan suuria muutoksia ihmisten vapaa-ajassa, työelämässä ja toimintatavoissa. Muutokset vaikuttavat myös tiedon saantiin, yhteisöjen muodostumiseen, kansalais- ja muuhun vaikuttamiseen, organisaatiomuotoihin sekä palveluodotuksiin. Ensimmäisinä muutokset näkyvät nuorten elämässä. Kulttuuristen sisältöjen tuottaminen, jakelu ja niihin liittyvät muut toiminnot kehittyvät viestintäteknologian kanssa toisiaan vahvistaen.”

Kouvolan kulttuuripalveluiden erityisenä menestystekijänä on vastata nuorten asiakkaiden tarpeisiin.

Opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntapolitiikan tavoitteena on liikuntalain ja hallitusohjelman linjausten mukaisesti mm. edistää liikuntaa, kilpa- ja huippu-urheilua ja niihin liittyvää kansalaistoimintaa, edistää väestön hyvinvointia ja terveyttä, tukea lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä liikunnan avulla sekä edistää tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta sekä tukea kulttuurien moninaisuutta ja ympäristön kestävää kehitystä liikunnan avulla.

Kouvolan liikuntapalveluissa kehitetään sekä yksilöiden että yhteisöjen liikkumistottumuksia.