Esseen kirjoittaminen

Aluksi voi tuntua siltä, ettet osaa kirjoittaa esseitä, etkä saa ilmaistuksi niitä tietoja, joita sinulla on. Tämä on kuitenkin vain alkutilanne. Esseiden kirjoittamisessa voi kehittyä ja kehittyä voi nimenomaan harjoittelemalla esseiden kirjoittamista. Olennaista on myös suunnitella esseevastausta ennen kirjoittamisen aloittamista. Käytä 5-10 min. vastauksen suunnitteluun vaikka käsitekartan tai muiden muistiinpanotekniikoiden avulla.

Hyvän esseen tunnuspiirteitä:

  • Essee vastaa annettuun tehtävään. Tehtävä kannattaa lukea huolella ja miettiä, mitä kysytään. Vastaa tehtävän kaikkiin osiin. Huomaa, että "vertaile", "arvioi", "pohdi", "tulkitse" vaativat asian laajaa käsittelyä.

  • Essee etenee johdonmukaisesti. Essee on rajattu tehtävänannon mukaisesti ja keskittyy olennaisiin asioihin. Vastaus on eheä kokonaisuus, jossa asiaa käsitellään monipuolisesti.

  • Esseessä näkyy taitava ajattelu. Perustele näkemyksesi ja väitteesi. Tarkastele asiaa eri näkökulmista ja tee johtopäätöksiä. (Lindblom-Ylänne, Lonka & Slotte, 2001, s. 57.) Esittele teoriatietoa ja käytä kunkin tieteen omia käsitteitä.  

  • Esseen alussa määritellään käsitteet. Käsittelyosassa pohditaan syy-seuraussuhteita monipuolisesti ja esitetään asiaan liittyvät tiedot. Lopuksi voidaan esittää johtopäätökset ja yhteenveto. 

Kirjoitettuasi esseevastauksen, se kannattaa tarkistaa ja miettiä seuraavia asioita:

  • Onko teksti helposti ymmärrettävää? Eteneekö teksti sujuvasti ja johdonmukaisesti? Jos tekstiä lukiessa jokin virke tuntuu vaikealta ymmärtää, tarkista onko virkkeessä liian monta lausetta. Tällöin kannattaa muodostaa useampi virke. Myös puuttuvat sanat, esimerkiksi verbit voivat hankaloittaa ymmärtämistä.

  • Onko kappalejako toimiva? Ovatko kappaleet sopivan mittaisia? Selitetäänkö uusi asia uudessa kappaleessa?

  • Sisältääkö teksti riittävästi selityksiä ja esimerkkejä?

  • Oletko kirjoittanut otsikon esittämään kysymykseen? (Lindberg, 1998, s. 59-60.)

Esimerkiksi koetilanteessa kannattaa lukea essee heti kirjoittamisen jälkeen ja uudestaan vielä lopuksi, jos aikaa jää. Jos kirjoitat esseen kotona voit pitää pitemmänkin tauon kirjoittamisen ja lukemisen välillä. Pieni etäisyydenotto voi auttaa huomaamaan virheitä tai epäjohdonmukaisuuksia. Esseitä kirjoittaessaan kannattaa hyödyntää aiemmista esseistä saamaansa palautetta (katso palautteen saaminen).

 

 

 

Kouvolan iltalukio, Tietotie 3-5, 45100 Kouvola, puh. 020 615 6309